Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a

Šárka 4a, 796 01 Prostějov, telefon: 582351664, mob: 607581034, IČO 47922435

e-mail: mssarka@centrum.cz

 

Dle zákona č. 106/1999 Sb.
Zákon č. 106/1999 Sb. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Ze zákona:
Zveřejňování informací

Každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých úřadovnách zveřejnit na místě, které je všeobecně přístupné, jakož i umožnit pořízení jejich kopie, tyto informace:
a) důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost,
b) popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob,
c) místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat,
d) postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,
e) přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí,
f) sazebník úhrad za poskytování informací,
g) výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací. Povinné subjekty jsou povinny zveřejňovat informace uvedené v odstavci 1 též způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet).
h) výhradní licence pro další šíření poskytované informace ve smyslu ustanovení § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.,
i) usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací,
j) elektronickou adresu podatelny.
k) Tato povinnost se nevztahuje na povinné subjekty, které jsou pouze fyzickými osobami.

 

1.NÁZEV

Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a

2.DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Právním základem současného postavení města Prostějova je Ústava ČR (hlava sedmá) a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.
Zřizovatel: Statutární město Prostějov,
náměstí T. G. Masaryka 130/14,
796 01 Prostějov
Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a sdružuje 4 pracoviště poskytující vzdělávání. Organizace vykonává činnost mateřské školy a školní jídelny. Má 9 tříd, 236 dětí a 29 zaměstnanců.
Mateřská školy je škola s právní subjektivitou, hospodaří s příspěvkem na provoz a údržbu od Statutárního města Prostějova a s příspěvkem na mzdy z KÚ Olomouckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy. Ekonomickou a personální oblast si škola zabezpečuje formou smlouvy o dílo.
Mateřská škola spravuje nemovitý majetek svěřený k hospodaření.
Mateřská škola se řídí zákony, právními předpisy a směrnicemi školy.

 

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Organizační struktura.

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

4.1 KONTAKTNÍ POŠTOVNÍ ADRESA
adresa: ul. Šárka 4a/4348, 796 01 Prostějov

4.2 ADRESA ÚŘADOVNY PRO OSOBNÍ NÁVŠTĚVU
Umístění všech pracovišť mateřské školy:

a) Šárka 4a/4348, 796 01 Prostějov
b) Dvořákova 5/3785, 796 01 Prostějov
c) Libušinka 18/1503, 796 1 Prostějov
d) Žešov 81, 796 01 Prostějov

4.3 ÚŘEDNÍ HODINY (provozní doba mateřské školy)
Viz webové stránky jednotlivých pracovišť:

a) MŠ Šárka
b) MŠ Dvořákova
c) MŠ Libušinka
d) MŠ Žešov

Ředitelka školy má úřední hodiny vždy ve středu od 8,00 – 16,00 hod. (dále dle domluvy)

4.4 TELEFONNÍ ČÍSLA
Viz webové stránky jednotlivých pracovišť

a) MŠ Šárka
b) MŠ Dvořákova
c) MŠ Libušinka
d) MŠ Žešov

Telefon na ředitelku školy: 607581034

4.5 ČÍSLA FAXU
fax: škola nemá

4.6 ADRESA INTERNETOVÉ STRÁNKY
www stránky: mssarka.mssarka.cz

4.7 ADRESA DATOVÉ SCHRÁNKY
ID schránky: uc8tib9

4.8 DALŠÍ ELEKTRONICKÉ ADRESY
e-mail: mssarka@centrum.cz
Viz webové stránky jednotlivých pracovišť mssarka.cz

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

bankovní spojení: Komerční banka
příjmový účet pro běžné typy plateb: 9583950227/0100
výdajový účet: 9583950227/0100

6. IČ

47922435

7. DIČ

325 – 47922435

8. DOKUMENTY

8.1 SEZNAMY HLAVNÍCH DOKUMENTŮ 
Dokumentace školy

Škola vede podle povahy své činnosti tuto dokumentaci:
§ 28 Zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění
a) rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady uvedené v § 147 (viz Dokumentace právního subjektu)
b) evidenci dětí (dále jen „školní matrika“),
c) doklady o přijímání dětí ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování
d) vzdělávací program podle § 4,
e) výroční zprávy o činnosti školy (MŠ nezpracovává)
f) třídní knihu, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu,
g) školní řád (MŠ) a vnitřní řád (ŠJ) – (viz Směrnice školy)
h) záznamy z pedagogických rad (viz Roční plán školy)
i) knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, popřípadě lékařské posudky (viz složka BOZP)
j) protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy (viz složka Kontroly)
k) personální a mzdovou dokumentaci, hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci a další dokumentaci stanovenou zvláštními právními předpisy (viz zakládáno dle potřeb školy)

Směrnice školy

a) organizační a pracovní řád (včetně platového předpisu)
b) vnitřní kontrolní systém
c) podpisová oprávnění
d) pokladní operace
e) oběh účetních dokladů
f) škodní komise, likvidační komise
g) účtový rozvrh
h) zásoby – viz dokladová inventura
i) majetek, odpisy majetku a odpisový plán
j) časové rozlišení nákladů a výnosů
k) doplňková činnost – povolena (zatím organizace nemá)
l) inventarizace
m) archivace – spisový a skartační řád
n) poskytování závodního stravování

14 a) směrnice k cenám stravného
14 b) provoz školní jídelny

o) FKSP
p) služební cesty a poskytování cestovních náhrad
q) zadávání veřejných zakázek
r) vybírání úplaty za předškolní vzdělávání
s) systém zpracování účetnictví
t) režim peněžních fondů
u) používání mobilních telefonů

 

8.2 ROZPOČET
Rozpočet školy viz výše „ke stažení“

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

obecné informace:
– vedoucí zaměstnanci jednotlivých pracovišť
tel:

– 582 351 664 (Šárka – Mgr. Iveta Bittnerová)
– 582 351 130 (Dvořákova – PaedDr. Libuše Vrbová)
– 582 344 835 (Libušinka – Mgr. et Mgr. Magda Vedmochová)
– 582 334 763 (Žešov – Mgr. Jaroslava Kučerová)

e-mail: mssarka@centrum.cz

10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

Místem pro přijímání písemných stížností, námětů a podnětů atd. je Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a – k rukám ředitele školy.
Ústní stížnosti přijímají vedoucí učitelky jednotlivých pracovišť, ředitel, kterým záležitost věcně přísluší. O ústních stížnostech, které nelze vyřídit při jejich podání, je osoba přijímající stížnost povinna sepsat záznam, který se po přečtení předloží stěžovateli k podpisu. Odmítne-li stěžovatel záznam podepsat, nebude záležitost jako stížnost vyřizována.

11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Opravné prostředky – Vyřizování formulářů

12. FORMULÁŘE

Vyřizování formulářů

13. POPISY POSTUPŮ

popisy postupů – návody pro řešení životních situací (odkaz vede na stránky Portálu veřejné správy České republiky) https://portal.gov.cz/portal/obcan/

14. PŘEDPISY

14.1 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 82/2015 Sb.
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (účinnost od 1. 9. 2016),
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění pozdějších předpisů

Ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak, rozhoduje podle § 164 školského zákona ředitel školy. Tato úprava není změnami školského zákona dotčena.

 • Zákon č. 1/1993 Sb., ústava ČR
 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
 • Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
 • Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

 

Zpracovala Mgr. Iveta Bittnerová, ředitelka školy