Pracoviště MŠ Dvořákova 5 je součástí subjektu MŠ Prostějov, Šárka 4a.

Celková kapacita MŠ 78 dětí je zcela naplněna. Děti jsou rozděleny do tří tříd částečně podle věku.

1. třída – Ježečci (děti od 4,5-6 let)

2. třída – Zajíčci (děti od 5-7let)

3. třída – Berušky (děti od 3-4 let)

Provoz MŠ Dvořákova 5 je od 6.00 – 16.30 hod.

V každé třídě jsou dvě učitelky a jedna provozní pracovnice, ve 2. třídě navíc asistentka pedagoga, která pomáhá dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami. Dalším pedagogickým pracovníkem školy je speciální pedagožka, která se v rámci celého subjektu věnuje dětem s poruchami řeči či jinými vzdělávacími problémy. Vedením MŠ je pověřena vedoucí učitelka, která je také součástí vedení subjektu a odpovídá za chod pracoviště ředitelce školy sídlící v MŠ Šárka 4a, Prostějov. Jídlo se do MŠ dováží ze ŠJ Smetanova, Prostějov.

Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Čtyřlístek„, vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (§ 3 školského zákona).
Je zaměřeno na celkový rozvoj osobnosti dítěte, jeho učení, získávání hodnot a postojů, a to v elementární podobě, přiměřeně jejich věku.

Hlavní činností dětí v MŠ je hra, didakticky zacílené činnosti a další aktivity, které napomáhají děti rozvíjet v oblasti poznávání, tělesné, hudební, výtvarné, pracovní, IT, dramatické, předmatematické, jazykové, předčtenářské a dalších. Pro poznávání přírody a výchovu k její ochraně a péči o ni máme rozlehlou školní zahradu vybavenou herními i pracovními prvky, je dětmi využívána téměř každý den a celoročně. Vzdělávací činnosti jsou založeny na metodě přímých zážitků dítěte, využívání dětské zvídavosti a potřebě zkoušet, řešit a objevovat. Umožňují dětem hledat cesty tvořivým myšlením, vlastním nápadem a aktivní účastí při rozhodování, učí se pracovat s chybou, hodnotit své výkony i dovednosti druhých. Poznávají, jak se chovat v sociálním prostředí, a to jak k dospělým, tak vrstevníkům. Poznávají, že ne všichni lidé jsou stejní, učí se  žít v multikulturním prostředí a s respektem a pomocí tomu, kdo pomoc potřebuje.

Doplňujícími aktivitami vzdělávacího programu jsou výtvarný a hudebně-pohybový kroužek a seznamování s AJ, všechny vedené kmenovými učitelkami. Děti se dle možností úspěšně zapojují do výtvarných soutěží, pořádaných jinými zájmovými organizacemi.  V průběhu roku se účastní také aktivit mimo prostory školy, navštěvují dle možností divadlo, ekocentrum IRIS, dopravní hřiště, hasiče, zdravotníky, nejstarší děti jedno pololetí také předplavecký kurz. Pořádáme polodenní výlety do přírody a vycházky s cílem poznávat naše město Prostějov.
Z ESF škola čerpá finanční prostředky na další činnosti, které podporují praktické dovednosti dětí. Organizujeme tzv. Projektové dny zaměřené na konkrétní poznávání pracovních dovedností, řemesel, povolání, přírody, kulturního prostředí, polytechniky atd., a to přímo s odborníky z praxe.

Důležitou součástí života MŠ je spolupráce s rodiči a dalšími oporami školy – Pedagogicko-psychologickou poradnou, Speciálním pedagogickým centrem, OSPOD a dalšími.

Krédo naší MŠ můžeme definovat slovy –

kvalita vzdělávání, příznivé sociální a emoční prostředí pro všechny zúčastněné a smysluplná spolupráce s rodiči našich dětí.

PaedDr. Libuše Vrbová, vedoucí pracoviště