Pracoviště MŠ Dvořákova 5 je součástí subjektu MŠ Prostějov, Šárka 4a.

Celková kapacita MŠ 78 dětí je naplněna. Děti jsou rozděleny do tří tříd částečně podle věku.

1. třída – Berušky (děti od 3-4 let)

2. třída – Ježečci (děti od 4-5,5 let)

3. třída – Zajíčci (děti od 5,5-7 let)

Provoz MŠ Dvořákova 5 je od 6.00 – 16.30 hod.

V každé třídě jsou dvě učitelky a jedna provozní pracovnice, ve 3. třídě navíc asistentka pedagoga, která pomáhá dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami a i ostatním dětem.  Vedením pracoviště MŠ je pověřena vedoucí učitelka, která je také součástí vedení subjektu a odpovídá za chod pracoviště ředitelce školy sídlící v MŠ Šárka 4a, Prostějov. Jídlo se do MŠ dováží ze ŠJ Smetanova, Prostějov.

Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Čtyřlístek„, vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (§ 3 školského zákona).
Je zaměřeno na celkový rozvoj osobnosti dítěte, jeho učení, získávání hodnot a postojů, a to v elementární podobě, přiměřeně jejich věku. Hlavním záměrem naší školy je kultivovat dítě předškolního věku v prostředí pohody, radosti, her a tvořivosti; aby prožilo radostné chvíle ve společnosti kamarádů takovým způsobem, aby mohlo plně využít svůj osobní potenciál…

Hlavní činností dětí v MŠ je hra, didakticky zacílené činnosti a další aktivity, které napomáhají děti rozvíjet v oblasti poznávání, tělesné, hudební, výtvarné, pracovní, IT, dramatické, předmatematické, jazykové, předčtenářské a dalších. Pro poznávání přírody a výchovu k její ochraně a péči o ni máme rozlehlou školní zahradu vybavenou herními i pracovními prvky, je dětmi využívána téměř každý den a celoročně. Vzdělávací činnosti jsou založeny na metodě přímých zážitků dítěte, využívání dětské zvídavosti a potřebě zkoušet, řešit a objevovat. Umožňují dětem hledat cesty tvořivým myšlením, vlastním nápadem a aktivní účastí při rozhodování, učí se pracovat s chybou, hodnotit své výkony i dovednosti druhých. Poznávají, jak se chovat v sociálním prostředí, a to jak k dospělým, tak vrstevníkům. Poznávají, že ne všichni lidé jsou stejní, učí se  žít v multikulturním prostředí a s respektem a pomocí tomu, kdo pomoc potřebuje.

Doplňujícími aktivitami vzdělávacího programu je výtvarný kroužek vedený kmenovými učitelkami. Děti se dle možností úspěšně zapojují do výtvarných soutěží, pořádaných jinými zájmovými organizacemi.  V průběhu roku se také účastní aktivit mimo prostory školy, navštěvují dle možností divadlo, ekocentrum IRIS, dopravní hřiště, Hasičský sbor v Prostějově a další. Pořádáme pro děti (dle jejich věkových možností) polodenní výlety do přírody a vycházky s cílem poznávat naše město Prostějov.

Důležitou součástí života MŠ je spolupráce s rodiči a dalšími odbornými oporami školy – Pedagogicko-psychologickou poradnou, Speciálním pedagogickým centrem, OSPOD, logopedkou, psycholožkou a dalšími, také spolupráce mezi všemi pracovišti subjektu MŠ Prostějov, Šárka 4a.

Krédo naší MŠ můžeme definovat slovy –

kvalitní předškolní vzdělávání, příznivé sociální a emoční prostředí pro všechny zúčastněné a smysluplná spolupráce s rodiči našich dětí.

PaedDr. Libuše Vrbová, vedoucí pracoviště